Adwokat od stalkingu

Polityka prywatności i Regulamin

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

(„Administrator”)
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Barbara Szopa-Duma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Szopa-Duma, ul. Ryżowa 48 lok. U269, 02-495 Warszawa,  NIP 712 277 40 60.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzacie Państwo korzystać z usług świadczonych przez Kancelarię (w szczególności w zakresie udziału w webinariach i innych szkoleniach internetowych, a także procesie korzystania z szeroko pojmowanych usług prawnych) zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam Państwa danych osobowych. Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydujecie, może to być:

 • Udział (na podstawie wyrażonej zgody) w webinariach i innych szkoleniach internetowych organizowanych przez Kancelarię, a prowadzonych przez specjalistów z określonej dziedziny;
 • Wykonywanie umów zawieranych przez Kancelarię  z klientami, w tym organizowanie szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią,
 • Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj.: realizacja umowy o świadczenie usług prawnych na rzecz Klientów – w przypadku jej zawarcia, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oferowanych usług przez Kancelarię , w tym informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię  lub w których Kancelaria uczestniczy oraz o działalności Kancelarii (np. w ramach Newslettera),
 • realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora.

Podstawa przetwarzania:

 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne, np. do udziału w szkoleniach.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości udziału w webinariach i innych szkoleniach internetowych 
 • brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych
 • brak możliwości rezerwacji konsultacji, umówienia się na spotkanie
 • brak możliwości korzystania z e-usług oferowanych przez Kancelarię
 • brak możliwości otrzymywania informacji o działalności Kancelarii

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. Będziemy przetwarzać Państwa dane tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą z Kancelarią,  przez którąkolwiek ze stron,
 • cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • nastąpi przedawnienie roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Kancelarii lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 • jest to niezbędne przez okres wymagany przepisami prawa – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w zakresie e-usług stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do Państwa danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Proszę skontaktować się z nami, jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznacie Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CIASTECZKA

Prowadzony przez Kancelarię serwis na którym świadczone są e-usługi, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możecie Państwo:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W prowadzonym przez Kancelarię serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji
 • statystycznym
 • marketingowym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Państwa przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdą się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używacie:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie zostanie wyłączone wykorzystywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystanie. 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się przykładowa lista tych podmiotów:

 • biuro księgowo-rachunkowe
 • inne kancelarie prawne
 • hostingodawca
 • portale społecznościowe
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

Niezależnie od powyższego Państwa dane mogą być przekazane organom państwowym i samorządowym, zwłaszcza tym czuwającym nad jakością procesu świadczenia usługi, należytym nadawaniu uprawnień i tytułów, oraz organom takim jak: Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, a także organom wymiaru sprawiedliwości. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcecie Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? Proszę napisać na adres e-mail: kancelaria@barbaraszopa.com

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ STRONY INTERNETOWEJ

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

Usługodawca – Kancelaria prowadzona przez adwokata Barbarę Szopę-Dumę

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawc

Użytkownik, Klient– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji terminu

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron

§2 Zasady przeprowadzenia konsultacji i przedpłat za konsultacje

 1. Konsultacje w Kancelarii: przeprowadzane w formie telefonicznej, stacjonarne wymagają opłacenia w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji terminu.
 2. Nieopłacenie konsultacji w ciągu 24 godzin od rezerwacji terminu skutkuje odwołaniem konsultacji. Klient może zostać poinformowany o odwołaniu konsultacji za pośrednictwem maila lub telefonicznie lub SMS na numer podany podczas składania rezerwacji.
 3. W przypadku konsultacji telefonicznej klient powinien pozostawać gotowy do odbycia zaplanowanej konsultacji zgodnie z umówionym terminem, niedostępność klienta w ciągu 15 minut od planowanej godziny rozpoczęcia konsultacji, mimo prób połączenia z klientem, uniemożliwi jej przeprowadzenie, a klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do zwrotu płatności.
 4. W przypadku konsultacji stacjonarnej czas planowanego rozpoczęcia spotkania uznaje się za początek realizacji usługi (w przypadku braku wcześniejszego odwołania konsultacji zgodnie z regulaminem), w przypadku nie pojawienia się klienta na konsultacji uznaje się, że usługa została zrealizowana i nie przysługuje za nią prawo do zwrotu płatności.
 5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu konsultacji, powstałego po stronie kancelarii, wynoszącego ponad 30 minut od planowanego czasu rozpoczęcia konsultacji, klient może poinformować o rezygnacji z konsultacji i jednocześnie zachować prawo do zwrotu płatności.

§3 Zasady przekładania lub odwoływania konsultacji wymagających przedpłat

 1. Klient ma możliwość bezpłatnej zmiany terminu lub odwołania umówionej konsultacji do 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia konsultacji.
 2. Odwołania konsultacji zgodnie z pkt. 1 par. 2 można dokonać telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Kancelarii.
 3. Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej konsultacji, jeśli do jej rozpoczęcia pozostało mniej niż 48 godzin.
 4. W przypadku odwołania konsultacji na mniej niż 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia, klient ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot za tę konsultację.
 5. Umówienie i opłacenie konsultacji, której termin realizacji zaplanowany jest na mniej niż 48 godzin od momentu umówienia, skutkuje utratą możliwości przeniesienia konsultacji, a w przypadku jej odwołania klient ponosi jej pełny koszt.
 6. W przypadku nieodwołania konsultacji i niepojawienia się na niej za początek realizacji usługi uznaje się czas jej planowanego rozpoczęcia.

§4 Zasady zwrotu płatności za konsultacji wymagające przedpłaty

 1. Zwrot płatności za nieodbytą konsultację możliwy jest tylko w sytuacji, gdy klient odwołał ją na więcej niż 48 godzin przed jej planowaną realizacją.
 2. Zwrot płatności za konsultację, która objęta była przedpłatą, odwołaną zgodnie z niniejszym regulaminem następuje w ciągu 7 dni od jej odwołania na numer konta, z którego została opłacona.
 3. Jeśli konsultacja została odwołana przez Kancelarię na mniej niż 48 godzin przed jej planowaną datą rozpoczęcia klientowi przysługuje prawo do pełnego zwrotu płatności za tę konsultację.

§5. Zasady korzystania z Portalu www.stalking.com.pl

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: umożliwia rezerwację terminu konsultacji, umożliwia wypełnienie formularza kontaktowego.
 2. Dostęp do wszystkich usług Portalu jest bezpłatny.
 3. Rezerwacja terminu konsultacji wymaga podania imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.
 4. Zarezerwowanie konsultacji jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia zarezerwowanie konsultacji poprzez Portal.
 5. Umawiając konsultacje, które będą realizowane w formie telefonicznej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.
 6. Konsultacji Klientów są umawiane na określoną datę oraz godzinę.  Ze względu na swoją specyfikę, mogą wystąpić sytuacje, kiedy konsultacja może się przedłużyć. Dlatego uprzejmie prosimy, aby klienci mieli przygotowaną rezerwę czasową w przypadku przedłużającego się oczekiwania na konsultację.
 7. Użytkownik akceptuje fakt, że konsultacji umówione przez Portal mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z powodu problemów technicznych, w takiej sytuacji osoby reprezentujące Usługodawcę skontaktują się z Użytkownikiem i ustalą inny termin spotkania.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach.

logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe